Onderzoek en planvorming

 

Agro-Advies is gespecialiseerd in (economisch) onderzoek en het opstellen van gebiedsvisies, bedrijfsplannen en businessmodellen. Sinds de start van agro-advies hebben we voor diverse gebieden gebiedsvisies en gebiedsmodellen gemaakt.

In 2011 hebben we onderzoek gedaan naar diversiteit in bedrijfsontwikkeling in veenweidegebieden. De resultaten hiervan zijn weergegeven in het boek 'Boerenpalet, inspirerende agrarieres in een veranderend veenweidegebieden'  

De afgelopen jaren hebben we voor talloze agrarische bedrijven bedrijfsplannen verzorgd. Deze plannen hadden betrekking op bijvoorbeeld bedrijfsovername, bedrijfuitbreiding, verbreding bedrijfsactiviteiten of omschakeling naar biologische bedrijfsvoering.

Enkele recente projecten:

  • gebiedsmodel landschapsreservaat Hoge Berg Texel;
  • bussinessmodel centrum voor kunst en cultuur 't Drijverhuus;
  • landbouwontwikkelingsvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden;
  • visie Dynamiek en Beeldkwaliteit landelijk noord Amsterdam;
  • 'Boerenpalet, inspirerende agrariers in een veranderend veenweidegebied'.