Onderzoek en kennisopbouw

 

De afgelopen jaren hebben we door proefvelden en kennisuitwisseling veel kennis van en ervaring met  de teelt van cranberry’s op verschillende gronden en onder diverse omstandigheden opgedaan. Zo hebben we op eigen velden op Texel praktijkproeven uitgevoerd met diverse teeltmaatregelen. Dit heeft zeer veel nuttige praktijkinformatie opgeleverd. 

Agro-Advies is eveneens als begeleider betrokken bij een onderzoeksproject 'cranberryteelt op veengronden'. Dit project wordt uitgevoerd door het Veenweide Innovatie Centrum (VIC). De voortgaande bodemdaling in veengebieden is een punt van zorg. Dit project is een onderdeel van een onderzoek naar het mogelijk perspectief van 'natte' teelten in deze gebieden. 

We gaan voortdurend door met onderzoek en kennisontwikkeling. Met als doel om te komen tot een volwaardige bedrijfsmatige teelt. In opdracht van stichting CranTex worden plannen uitgewerkt voor het opzetten van een (landelijk) kennis- en onderzoekscentrum voor cranberry's.